Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 września 2010 r.
III SA/Gd 360/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. A. na decyzję Wojewody z dnia 28 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody z dnia 28 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego wniósł T. A.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 26 lipca 2010 r., w oparciu o art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi ujawnionych na etapie jej wstępnego badania, tj. do nadesłania odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Nadto, na mocy art. 220 § 1 i 3 ww. ustawy, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł.

W ww. zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania zostały doręczone w dniu 29 lipca 2010 r. (vide: k.(...) akt sprawy).

Pomimo upływu zakreślonych terminów ww. zarządzenia nie zostały jednakże wykonane.

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. Taki sam rygor cytowana ustawa przewiduje w art. 220 § 3 stanowiąc, że skarga od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz okoliczność, że nie wykonano ww. zarządzeń należało wniesioną skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.