Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774194

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 stycznia 2011 r.
III SA/Gd 354/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Wojewody z dnia 13 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu A. P. 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody z dnia 13 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego wniósł A.P.

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stosownie do § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100,00 zł.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie skarżącemu doręczono w dniu 1 grudnia 2010 r. (dowód: z.p.o. w aktach sprawy - k. (...)), zaś wpis został uiszczony w dniu 14 grudnia 2010 r. (dowód: k. 38).

Tym samym, pomimo upływu zakreślonego terminu zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu nie zostało wykonane, gdyż wpis nie został uiszczony w terminie - uiszczenie wpisu w terminie późniejszym traktowane jest bowiem tak samo jak brak uiszczenia wpisu.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ww. ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Odnośnie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł (w punkcie drugim sentencji postanowienia) na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.