Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774191

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 września 2010 r.
III SA/Gd 350/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki Akcyjnej w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia 27 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 lipca 2010 r., Dyrektor Izby Celnej w (...), w piśmie procesowym z dnia 28 lipca 2010 r. wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w innej sprawie ze skargi "A" Spółki Akcyjnej w (...), o sygn. akt III SA/Gd 344/08.

W piśmie procesowym z dnia 30 lipca 2010 r. pełnomocnik strony skarżącej również wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej w ww. sprawie.

Jako uzasadnienie wniosków, strony postępowania wskazały okoliczność, iż zarówno w niniejszej sprawie, jak i w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 344/08, skarżąca kwestionuje decyzje organu celnego dotyczące klasyfikacji taryfowej towaru "mrożone przedżołądki wołowe" do kodu TARIC 1602. W tej sytuacji rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny może mieć istotne znaczenie dla niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Z powołanego przepisu wynika, że warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku jest zgoda wszystkich stron postępowania na taki sposób prowadzenia sprawy, z tym że decyzja w tej kwestii pozostawiona jest uznaniu sądu.

Wobec zgodnych wniosków stron oraz okoliczności przedstawionych w ich uzasadnieniach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 126 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.