Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774189

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 listopada 2010 r.
III SA/Gd 347/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" A. i J. A. spółka jawna w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 13 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia 13 maja 2010 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w sprawie zgłoszenia celnego dokonanego przez "A" A. i J. A. spółka jawna w O.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższa decyzja został doręczona stronie w dniu 17 maja 2010 r.

W dniu 17 czerwca 2010 r. spółka zaskarżyła wskazaną decyzję Dyrektora Izby Celnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w skrócie p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd jest zobligowany odrzucić skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Sąd zauważa, że zaskarżona decyzja zawiera prawidłowe pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Upływ terminu do wniesienia skargi musi być uwzględniony z urzędu przez sąd i powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). W niniejszej sprawie ostatnim dniem, w którym skarżąca spółka mogła złożyć skargę z zachowaniem 30 - dniowego terminu był dzień 16 czerwca 2010 r. Skarga została złożona dzień później. W myśl art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.