Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774188

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 23 listopada 2010 r.
III SA/Gd 346/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 maja 2010 r.,nr (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Spółka z o.o. z siedzibą we W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 maja 2010 r., którą organ utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 22 lutego 2010 r. o odmowie przedłużenia zezwolenia z dnia 31 marca 2004 r. na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

Organ odwoławczy w podstawie prawnej przywołał m.in. art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), który stanowi, że zezwolenia na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych nie mogą być przedłużane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 16 listopada 2010 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 352/10, następujące pytanie prawne:

"Czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U.UE L98.204.37 ze zm.) powinien być interpretowany w ten sposób, że do "przepisów technicznych", których projekty powinny zostać przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki przepis ustawowy, który zakazuje przedłużania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych ".

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 154, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.