Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697452

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 lipca 2019 r.
III SA/Gd 345/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 14 marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty i proporcjonalnego zmniejszenia należności z tytułu zwrotu dofinansowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła przekazana przez organ skarga M. K. na decyzję Wojewody z dnia 14 marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty i proporcjonalnego zmniejszenia należności z tytułu zwrotu dofinansowania. Skargę w imieniu skarżącego sporządziła i podpisała pełnomocnik z wyboru - adwokat K. P.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. pełnomocnik skarżącego została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez:

- złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi;

- nadesłania dwóch egzemplarzy odpisów skargi celem ich doręczenia uczestnikom postępowania.

W wydanym zarządzeniu określono termin na jego wykonanie wynoszący siedem dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało wysłane na adres siedziby kancelarii pełnomocnika skarżącego widniejący w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy.

Z uwagi na niepodjęcie awizowanej prawidłowo korespondencji wezwanie kierowane do pełnomocnika skarżącego zostało uznane za skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 19 czerwca 2019 r. zarządzeniem sędziego sprawozdawcy wydanym w dniu 2 lipca 2019 r. (koperta wraz z korespondencją oraz zarządzeniem - k. 21 akt sprawy).

W dniu 28 czerwca 2019 r. pełnomocnik skarżącego nadała na adres Sądu korespondencję zawierającą pełnomocnictwo udzielone przez skarżącego (koperta wraz z odciskiem pieczęci pocztowej - k. 24 akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej w skrócie jako "p.p.s.a.") pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. W myśl art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Z kolei zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika.

Regulacja art. 49 § 1 p.p.s.a. stanowi zaś, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ten ostatni przepis należy odczytywać w kontekście regulacji art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji, gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

W realiach rozpatrywanej sprawy, w wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi ujawnionych na etapie jej wstępnego badania.

Jak wynika z przedstawionych wyżej okoliczności faktycznych pełnomocnictwo zostało nadane na adres Sądu z uchybieniem siedmiodniowego, ustawowego terminu, liczonego w realiach sprawy od dnia 20 czerwca 2019 r. Obowiązek nadesłania dwóch egzemplarzy odpisów skargi celem ich doręczenia uczestnikom postępowania nie został przez pełnomocnika skarżącego w ogóle wykonany.

W związku z powyższym należało wniesioną skargę odrzucić, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 punkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.