Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774186

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 września 2010 r.
III SA/Gd 341/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki jawnej w O na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej "A" Spółce jawnej w O. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 261 (dwieście sześćdziesiąt jeden) złotych uiszczonych tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 tej ustawy skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym ustawa wymaga aby wniesienie skargi do sądu nastąpiło za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są jej przedmiotem.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji znajdującym się w aktach administracyjnych decyzja została doręczona skarżącej w dniu 14 maja 2010 r., wobec czego ostatnim dniem do wniesienia skargi był dzień 14 czerwca 2010 r.

Wydane rozstrzygnięcie zawierało w pełni prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi, tymczasem skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w O. w dniu 15 czerwca 2010 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie ustawowego terminu.

Odnośnie zwrotu uiszczonego przez skarżącą wpisu od skargi Sąd orzekł

(w punkcie drugim sentencji postanowienia) na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.