Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720709

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 września 2019 r.
III SA/Gd 324/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie skierowania na badania psychologiczne postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącemu Z. M. ze Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Z. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 marca 2019 r. sygn. akt (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie skierowania na badania psychologiczne.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 21 maja 2019 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej jako "p.p.s.a.", skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2019 r. Ustawowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem 17 czerwca 2019 r. Wpis w niniejszej sprawie został uiszczony w dniu 18 czerwca 2019 r., a zatem jeden dzień po terminie.

Stosownie do treści art. 214 § 1 p.p.s.a. do uiszczania kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W myśl art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuiszczenia wpisu od skargi przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. przewiduje jej odrzucenie. Siedmiodniowy termin określony w art. 220 § 1 p.p.s.a. dla wykonania obowiązku opłacenia skargi jest terminem ustawowym. Jego niezachowanie powoduje w myśl art. 85 p.p.s.a. bezskuteczność dokonanej po terminie czynności, co także prowadzi do odrzucenia skargi.

W tych okolicznościach uiszczenie wpisu przez skarżącego po terminie nie może być uznane za skuteczne. Skarżący został prawidłowo pouczony o skutkach nieuiszczenia wpisu w terminie.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.