Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 września 2010 r.
III SA/Gd 324/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. C. w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście z powodu niewykonania wyroku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosek o wymierzenie Staroście grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Gd 455/08.

W zawiązku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 23 marca 2010 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w skrócie p.p.s.a. w zw. z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 13 lipca 2010 r., jednak nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec wskazanych okoliczności, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd zobligowany był skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.