Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774169

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
III SA/Gd 312/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 31 maja 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. M. wniosła skargę na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 31 maja 2010 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 lipca 2010 r., doręczonym skarżącej w dniu 19 lipca 2010 r., wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, pomimo wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, którego doręczenie nastąpiło w dniu 19 lipca 2010 r., nie uiściła wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Termin do uiszczenia wpisu upłynął 26 lipca

2010 r.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na mocy art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.