Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 października 2010 r.
III SA/Gd 289/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany zgłoszenia celnego postanawia umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zawiesił postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron.

W myśl art. 130 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W związku z tym, że w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu nie został zgłoszony wniosek którejkolwiek ze stron o podjęcie postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 130 § 1 zdanie 1 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.