III SA/Gd 269/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

III SA/Gd 269/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1750481

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2015 r. III SA/Gd 269/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Kowalik-Grzanka, Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. W. i Z. A. na postanowienie Wojewody z dnia 16 stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu postanawia

1)

umorzyć postępowanie,

2)

przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku radcy prawnemu A. K. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług - tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącym z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

M. W. i Z. A. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na postanowienie Wojewody z dnia 16 stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usunięcia z ewidencji ludności zapisu. o zameldowaniu.

Na rozprawie w dniu 2 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

W niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę, w punkcie 1 postanowienia umorzył postępowanie.

W punkcie 2 postanowienia Sąd, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t.Dz. U. 2013.490 z późn. zm.), orzekł o opłacie za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego skarżących.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.