Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774158

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 listopada 2010 r.
III SA/Gd 266/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.).

Sędziowie: WSA Alina Dominiak, NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia 16 kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia:

1.

zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo;

2.

zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 7 lipca 2009 r. "A" Sp. z o.o. z siedzibą w W. zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o udzielenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa. Spółka uzupełniała wniosek pismami z dni 9 września 2009 r., 18 września 2009 r., i 9 grudnia 2009 r.

Dyrektor Izby Celnej, po przeprowadzeniu postępowania, decyzją z dnia 25 stycznia 2010 r. umorzył postępowanie o wydanie spółce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa pomorskiego. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 129 ust. 2 oraz art. 118 w związku z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).

W uzasadnieniu podniesiono, iż w świetle art. 129 ust. 2 obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. ustawy o grach hazardowych, postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, umarza się. Żądanie strony stoi w sprzeczności z art. 129 ust. 2 ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którym "postępowanie w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, umarza się."

W odwołaniu od tej decyzji, "B" Sp. z o.o. z siedzibą w W. zarzuciła organowi I instancji naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy oraz naruszenie prawa materialnego przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie:

Po rozpatrzeniu odwołania spółki, Dyrektor Izby Celnej, decyzją z dnia 16 kwietnia 2010 r., w podstawie której powołano art. 233 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 129 ust. 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Decyzja jest przedmiotem skargi zarejestrowanej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku pod sygn. akt III SA/Gd 266/10.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 16 listopada 2010 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 262/10, następujące pytanie prawne:

"Czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U.UE L98.204.37 z późn. zm.) powinien być interpretowany w ten sposób, że do "przepisów technicznych", których projekty powinny zostać przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki przepis ustawowy, który zakazuje wydawania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w zakresie zmiany miejsca urządzania gry".

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.