Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 marca 2016 r.
III SA/Gd 242/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie skarżąca D. B. wniosła skargę na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do 31 października 2010 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, zaskarżona decyzja została doręczona - w trybie art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego (tzw. doręczenie zastępcze) - dorosłemu domownikowi tj. siostrze skarżącej w dniu 16 grudnia 2015 r. (k. 33 akt administracyjnych). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 15 stycznia 2016 r.

Skarga została nadana w urzędzie pocztowym dnia 5 lutego 2016 r., czyli po upływie ustawowego terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Konsekwencją wniesienia skargi po upływie terminu jest, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., jej odrzucenie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.