Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774144

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 stycznia 2011 r.
III SA/Gd 23/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący L. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta o skierowaniu skarżącego na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Jednocześnie skarżący, reprezentowany przez adwokata, wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zezwala na wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Inicjatywa do wykazania przesłanek wstrzymania wykonania aktu przysługuje skarżącemu, bowiem jego rzeczą jako strony postępowania sądowoadministracyjnego jest wykazywanie zasadności złożonego wniosku poprzez wskazanie istnienia materialnoprawnych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji - tak, aby przekonać sąd o zasadności zastosowania ochrony tymczasowej. Dlatego nie wystarcza jedynie złożenie wniosku.

Skarżący, poza sformułowaniem żądania, nie uzasadnił tegoż wniosku. Brak uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej, jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie, uniemożliwia Sądowi jego merytoryczną ocenę (por. postanowienie NSA z 14 listopada 2006 r., sygn. II FZ 585/06, nie publ.; postanowienie NSA z 18 maja 2004 r., sygn. FZ 65/04, nie publ.).

Podkreślenia wymaga fakt, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu nie jest w żaden sposób uzależnione od oceny zasadności skargi przez Sąd.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 61 § 3a contrario ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.