Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774143

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 grudnia 2010 r.
III SA/Gd 228/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 25 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną z dnia 22 października 2010 r. sporządzoną przez radcę prawnego J.B.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę D.M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 25 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego.

Odpis przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 22 września 2010 r.

W dniu 25 października 2010 r. do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna od ww. wyroku nadana w Urzędzie Pocztowym w G. w dniu 22 października 2010 r.

W piśmie z dnia 26 października 2010 r. skarżąca poinformowała Sąd o wypowiedzeniu udzielonego pełnomocnictwa.

W związku z tym zarządzeniem z dnia 28 października 2010 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej z dnia 22 października w wysokości 200 zł.

Stosowne wezwanie skarżąca odebrała w dniu 3 listopada 2010 r. (vide: z.p.o. w aktach sprawy) jednakże należny wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zgodnie z art. 220 § 3 ww. ustawy skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec nieuiszczenia wpisu w przewidzianym terminie, Sąd na mocy ww. przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.