III SA/Gd 222/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812261

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2016 r. III SA/Gd 222/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 8 stycznia 2016 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: podjąć postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.