Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2007 r.
III SA/Gd 216/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. P. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie prawa do świadczenia przedemerytalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

U. P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżoną decyzję, zawierającą prawidłowe pouczenie o trybie i terminie wniesienia skargi doręczono skarżącej w trybie art. 43 k.p.a. w dniu 21 marca 2007 r. (dowód: potwierdzenie odbioru - akta administracyjne). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem z dniem 20 kwietnia 2007 r. Skarga została zaś nadana w urzędzie pocztowym w dniu 23 kwietnia 2007 r., czyli po upływie ustawowego terminu. Po rozpoznaniu zawartego w skardze wniosku skarżącej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, prawomocnym postanowieniem z dnia 21 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Gd 216/07 odmówił jej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Konsekwencją wniesienia skargi po upływie terminu jest, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jej odrzucenie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy powołanego art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.