Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 października 2007 r.
III SA/Gd 214/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...), nr (..) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z.Z. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W dniu 1 czerwca 2007 r. doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wnioskiem z dnia 8 czerwca 2007 r. skarżący zwrócił się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 10 lipca 2007 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W związku z powyższym w dniu 31 sierpnia 2007 r. doręczono skarżącemu wezwanie do wykonania ciążącego na nim obowiązku uiszczenia wpisu w wysokości, terminie i pod rygorem jak w prawomocnym zarządzeniu z dnia 10 maja 2007 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego.

Skarżący dotychczas, pomimo upływu zakreślonego mu terminu nie uiścił wpisu sądowego.

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.