Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774141

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 października 2010 r.
III SA/Gd 211/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska (spr.), WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 października 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącej 200 (dwieście) złotych, tj. połowę wpisu uiszczonego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

I. M., działając przez pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 17 marca 2010 r. sygn. akt (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu w sklepie (...) przy ul. (...) w (...).

W dniu 23 września 2010 r., a więc już po wyznaczeniu rozprawy, wpłynęło pismo strony skarżącej cofające skargę.

Stosownie do przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę, a jej cofnięcie wiąże sąd. Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Ponieważ w sprawie niniejszej sytuacja opisana w zdaniu drugim cyt. przepisu nie zachodzi - postanowiono jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W punkcie 2. sentencji postanowiono o zwrocie na rzecz skarżącej połowy uiszczonego wpisu od skargi na mocy art. 232 § 1 pkt 2 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.