Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729814

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 czerwca 2015 r.
III SA/Gd 210/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z dnia 19 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Rektora Uniwersytetu (...) z dnia 19 grudnia 2014 r. nr (...), wydaną w sprawie skreślenia z listy studentów. Skarżąca wniosła o uchylenie tej decyzji, w uzasadnieniu wskazując jedynie, że decyzje organów obu instancji zostały wydane "z naruszeniem przepisów prawa oraz bez należytego rozpatrzenia okoliczności sprawy".

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa skarga miała braki formalne, tj. nie zawierała określenia, na czym polega naruszenie prawa lub interesu prawnego na skutek wydania skarżonej decyzji, pismem z dnia 4 marca 2015 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie w 2 egzemplarzach pisma procesowego zawierającego skonkretyzowane określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (uzasadnienia skargi), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skarżącej doręczone w dniu 23 marca 2015 r. (dowód-zwrotne poświadczenie odbioru pisma, k. 41 akt sądowych). W tym samym dniu doręczono skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi.

W zakreślonym terminie skarżąca nie usunęła jednak braku formalnego skargi, tj. nie nadesłała pisma procesowego zawierającego uzasadnienie, na czym polega naruszenie prawa lub interesu skarżącej w wyniku wydania decyzji Rektora Uniwersytetu (...) z dnia 19 grudnia 2014 r.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślić należy, że stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z kolei w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (a w przypadku skargi pod rygorem jej odrzucenia), chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczono skarżącej w dniu 23 marca 2015 r., zatem termin do wykonania zobowiązania upływał z dniem 30 marca 2015 r. W tym terminie (w dniu 30 marca 2015 r.) skarżąca złożyła jedynie wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Stwierdzając zatem nieusunięcie w terminie w niniejszej sprawie braku formalnego skargi, polegającego na braku uzasadnienia na czym polega naruszenie prawa lub interesu skarżącej odnośnie decyzji Rektora Uniwersytetu (...), należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.