Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 maja 2007 r.
III SA/Gd 207/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T. na decyzję Wojewody z dnia 8 lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia 8 lutego 2007 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2007 r. o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie wymeldowania J. K. z pobytu stałego w G. ul. Sobótki 19/5. Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji, iż M. T., która wystąpiła o wymeldowania J. K., nie posiada interesu prawnego do występowania z wnioskiem o wymeldowanie J. K. z przedmiotowego lokalu.

Z ww. decyzją Wojewody nie zgodziła się M. T. wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarżąca twierdzi, iż ma interes prawny w tym postępowaniu. Skarga została wniesiona bezpośrednio do Sądu w związku z czym, Sąd w dniu 26 marca 2007 r. przesłał ją do Wojewody zgodnie z właściwością. Następnie Wojewoda w dniu 4 maja 2007 r. wysłał skargę wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Przepis art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - w skrócie p.p.s.a.) określa, iż skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego sąd przekazuje taką skargę organowi. Takie postępowanie nie ma wpływu na bieg 30 - dniowego terminu do wniesienia skargi. Z treści cytowanych przepisów wynika, iż wskazany termin do wniesienia skargi może być zachowany tylko i wyłącznie w razie jej wniesienia do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Jego bieg, z uwagi na odesłanie zawarte w art. 83 § 1 p.p.s.a., liczy się w sposób określony w art. 111 § 1 i 2 kodeksu cywilnego tj. kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego będzie zachowany, gdy przed jego końcem skarga wpłynie do organu administracji publicznej, który wydał zaskarżoną decyzję lub, zaadresowana do tego organu, zostanie oddana w polskim urzędzie pocztowym (art. 83 § 3 p.p.s.a.). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy odpowiednich czynności dokonała strona osobiście, czy ktoś inny.

W sytuacji zaistniałej w niniejszej sprawie, za datę wniesienia skargi należy przyjąć dzień nadania przesyłki, zawierającej skargę, przez sąd administracyjny do organu. Ponieważ skarżąca otrzymała zaskarżoną decyzję w dniu 21 lutego 2007 r. a skarga nadana została przez sąd administracyjny w dniu 26 marca 2007 r. trzeba uznać, iż została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z naruszeniem terminu, o którym mówi art. 53 § 1 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływnie terminu do jej wniesienia, stąd Sąd był zobligowany rozstrzygnąć jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Sąd zauważył jednak, iż skarżąca została nieprawidłowo pouczona o trybie wniesienia skargi przez organ odwoławczy, tj. została pominięta kluczowa informacja, iż skargę należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, a nie bezpośrednio do sądu administracyjnego.

W tych okolicznościach nie można postawić skarżącej zarzutu, iż z własnej winy nie dochowała terminu, tym samym może wystąpić ona o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w trybie art. 86 i 87 p.p.s.a. W związku z tym Sąd wskazuje, iż skarżąca, w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia, może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi z zachowaniem innych warunków określonych w powyższych przepisach.