Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 maja 2007 r.
III SA/Gd 202/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zakazu odbycia zgromadzenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zakazu odbycia zgromadzenia wniosło (...).

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200,00 zł.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wobec stwierdzonych również braków formalnych skargi, w wykonaniu zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r., na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, celem przesłania do organu oraz złożenie dokumentu z ewidencji partii politycznych, z którego wynikałoby upoważnienie do podpisania skargi przez osobę, która ją podpisała.

W przedmiotowym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wyżej określone wezwanie doręczono skarżącemu w trybie art. 67 § 5 ww. ustawy tj. osobie upoważnionej do odbioru pism-w dniu 9 maja 2007 r. (vide: k. 12 akt sprawy). W zakreślonym terminie skarżący wezwania Sądu jednak nie wykonał.

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Mimo wskazanego rygoru skarżący nie wykonał również zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu i wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania należny wpis nie został uiszczony.

Wobec powyższego, na mocy powołanych przepisów, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.