Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 25 maja 2007 r.
III SA/Gd 199/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia 9 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) decyzją z dnia 9 lutego 2006 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia 6 listopada 2006 r. orzekającą o wymeldowaniu R. B. z lokalu nr (...) przy ul. (...) w G.

Na ww. decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku złożył R. B.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 25 kwietnia 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - w skrócie p.p.s.a.) w zw. z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego w terminie 7 dni z rygorem jw.

Wezwanie o wpis oraz uzupełnienie braków formalnych skargi doręczono skarżącemu w dniu 2 maja 2007 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiścił on wpisu ani nie uzupełnił braków.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Z kolei zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, na mocy powołanych przepisów, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.