Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729812

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2015 r.
III SA/Gd 186/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Rektora Uniwersytetu z dnia 16 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia studiów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Rektora Uniwersytetu z dnia 16 września 2014 r. (nr (...)).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2015 r., na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej: "p.p.s.a.", stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 26 lutego 2015 r.

Wnioskiem z dnia 5 marca 2012 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych. W związku z tym, że - mimo wezwania - skarżąca nie podpisała wniosku, referendarz sądowy postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. pozostawił ten wniosek bez rozpoznania.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III ponownie wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni i pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 20 maja 2015 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiściła ona wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec wskazanych okoliczności Sąd, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., zobligowany był skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.