Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774137

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 września 2010 r.
III SA/Gd 182/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 11 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badanie psychologiczne postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W dniu 4 czerwca 2010 r. doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wnioskiem z dnia 14 czerwca 2010 r. skarżący zwrócił się do Sądu o przyznanie prawa pomocy, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Prawomocnym zarządzeniem z dnia 12 lipca 2010 r. pozostawiono wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W związku z powyższym w dniu 2 sierpnia 2010 r. doręczono skarżącemu wezwanie do wykonania ciążącego na nim obowiązku uiszczenia wpisu w wysokości, terminie i pod rygorem jak w prawomocnym zarządzeniu z dnia 7 maja 2010 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego.

Skarżący, pomimo upływu zakreślonego terminu nie uiścił wpisu sądowego.

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.