Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 października 2007 r.
III SA/Gd 178/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 11 stycznia 2007 r. nr (...) przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy postanawia odmówić skarżącemu J. W. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. W. wnosił o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym - przez zwolnienie go od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2007 r. wydanym przez referendarza sądowego odmówiono skarżącemu prawa pomocy.

Sprzeciw od powyższego postanowienia wywiódł skarżący. Zgodnie z dyspozycją art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienie, od którego wniesiono sprzeciw utraciło moc, a sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Sąd.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarżący wnosząc o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w złożonym oświadczeniu wskazał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada dwa lokale użytkowe w G. przy ul.(...) (jeden wykorzystywany jest przez skarżącego na cele magazynowe, drugi jest zajmowany przez byłego najemcę, przeciw któremu toczy się postępowanie egzekucyjne), nieruchomość przy ul. (...) w G. (w trakcie remontu), budynek przy ul. (...) w S. (przeznaczony do rozbiórki lub remontu kapitalnego), przy ul. (...) w G. (przeznaczony do remontu), przy ul. (...) w R. (współwłasność), przy ul. (...) w R. (współwłasność), przy ul. (...) w R. (współwłasność), przy ul. (...) w W. (współwłasność, niezabudowana działka), przy ul. (...) w W. (budynek zajmowany przez lokatora na podstawie dożywotnej, nieodpłatnej służebności mieszkania), przy ul. (...) w B. (współwłasność, trzy lokale użytkowe), przy ul. (...) w O. (zajęta przez lokatorów bez tytułu prawnego), przy ul. (...) w W. (toczy się spór o prawo własności). Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada oszczędności, papierów wartościowych ani przedmiotów o wartości powyżej 30.000 euro. Podał, że źródłem jego dochodu jest emerytura w wysokości 838,77 zł brutto miesięcznie.

Wnioskodawca wskazał - jako okoliczności uzasadniające wniosek - wysokość dochodów w stosunku do wydatków, które wzrosły z uwagi na konieczność leczenia po pobycie w szpitalu, niemożność spieniężenia nieruchomości z uwagi na proces regulowania ich stanu prawnego, brak cennych ruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, zobowiązania w kwocie 3.000 zł w tytułu choroby i pogrzebu żony.

Wnioskodawca był też wzywany do uzupełnienia oświadczenia zawartego we wniosku przez złożenie dodatkowego oświadczenia i przedłożenia dokumentów źródłowych (wymienionych w wezwaniu) dotyczących jego stanu majątkowego oraz dochodów - w myśl art. 255 p.p.s.a.

Skarżący przedłożył jedynie kopie odcinków emerytur za maj, czerwiec, lipiec 2007 r., które potwierdzają wysokość otrzymywanej przez niego emerytury. Mimo przedłużenia na wniosek skarżącego o 14 dni terminu do złożenia pozostałych dokumentów wskazanych w wezwaniu skarżący do dnia dzisiejszego ich nie przedłożył.

We wniesionym sprzeciwie skarżący powołuje się nie na jakiekolwiek dane dotyczące swojej sytuacji majątkowej, a na złożony w sprawie niniejszej wniosek o zawieszenie postępowania, który miałby jakoby przeoczyć referendarz sądowy rozpoznający wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Należy wyjaśnić, że wniosek o zawieszenie postępowania może być rozpoznany w sprawie niniejszej dopiero wówczas, gdy skardze będzie można nadać bieg. Stanie się to wówczas, gdy zostanie ona albo prawidłowo opłacona, albo gdy skarżący uzyska zwolnienie od kosztów sądowych (opłat sądowych).

Zgodnie z brzmieniem art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W myśl art. 245 § 3 powołanej ustawy prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wskazane przepisy stanowią odstępstwo od generalnej zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego zawartej w art. 199 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zatem rzeczą wnioskodawcy, jako zainteresowanego, jest wykazanie, iż jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe traktowanie, o którym mowa w przytoczonych przepisach. Tym samym to na nim spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż znajduje się w szczególnej sytuacji, uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze treść powyższych uregulowań oraz okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że skarżący nie wykazał, iż zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez siebie zakresie - nie nadesłał wszystkich żądanych przez sąd dokumentów, obrazujących jego faktyczną sytuację finansową. Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń w sytuacji, gdy dokładne dane umożliwiające pełną ocenę stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy nie są znane, wobec uchylania się przez niego od złożenia stosownych dokumentów.

Ponadto w ocenie Sądu treść informacji i dokumentów przedłożonych przez skarżącego świadczy o tym, że ma on możliwość poniesienia kosztów sądowych w sprawie niniejszej. Skarżący ma stałe dochody, a ponadto posiada majątek znacznej wartości, w tym nieruchomości.

Z tych względów Sąd na mocy art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.