Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 września 2008 r.
III SA/Gd 178/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 11 stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy postanawia odmówić skarżącemu J. W. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. W. wnosił o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym - przez częściowe zwolnienie go od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r. wydanym przez referendarza sądowego odmówiono skarżącemu prawa pomocy.

Sprzeciw od powyższego postanowienia wywiódł skarżący. Zgodnie z dyspozycją art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienie, od którego wniesiono sprzeciw utraciło moc, a sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Sąd.

Wniosek skarżącego jest kolejnym wnioskiem - poprzedni został rozpoznany negatywnie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarżący wnosząc o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w złożonym oświadczeniu wskazał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada dwa lokale użytkowe w G. przy ul. (...) (jeden wykorzystywany jest przez skarżącego na cele magazynowe, drugi jest zajmowany przez byłego najemcę, zalegającego z opłatami), nieruchomość przy ul. (...) w G. (w trakcie remontu), budynek przy ul. (...) w S. (przeznaczony do rozbiórki lub remontu kapitalnego), przy ul. (...) w G. (przeznaczony do remontu), przy ul. (...) w R. (współwłasność), przy ul. (...) w R. (współwłasność), przy ul. (...) w R. (współwłasność), przy ul. (...) w W. (współwłasność, niezabudowana działka), przy ul. (...) w W. (budynek zajmowany przez lokatora na podstawie dożywotnej, nieodpłatnej służebności mieszkania), przy ul. (...) w B. (współwłasność, trzy lokale użytkowe), przy ul. (...) w O. (zajęta przez lokatorów bez tytułu prawnego), przy ul. (..) w W. (toczy się spór o prawo własności). Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada oszczędności, papierów wartościowych ani przedmiotów o wartości powyżej 30.000 euro. Podał, że źródłem jego dochodu jest emerytura w wysokości 1.240,19 zł brutto miesięcznie.

Wnioskodawca wskazał - jako okoliczności uzasadniające wniosek - na wysokość dochodów w stosunku do wydatków, które wzrosły z uwagi na konieczność leczenia po pobycie w szpitalu, niemożność spieniężenia nieruchomości z uwagi na proces regulowania ich stanu prawnego, brak cennych ruchomości, oszczędności, papierów wartościowych.

Wnioskodawca był też wzywany do uzupełnienia oświadczenia zawartego we wniosku przez złożenie dodatkowego oświadczenia i przedłożenia dokumentów źródłowych (wymienionych w wezwaniu) dotyczących jego stanu majątkowego oraz dochodów - w myśl art. 255 p.p.s.a.

Skarżący przedłożył kopię PIT -u za 2007 r., kopię wyciągu z rachunku bankowego, kopie dowodów wypłaty emerytury oraz oświadczył, że nie posiada pojazdów mechanicznych ani innych rachunków bankowych, maklerskich itp. Mimo wezwania skarżący nie przedłożył wyciągów i wykazów z rachunków bankowych obrazujących historię i salda rachunków w okresie ostatnich trzech miesięcy. Z przedstawionych natomiast wyciągów z rachunku bankowego za okres od stycznia do marca 2008 r. wynika, że na rachunek wnioskodawcy wpływa czynsz najmu z wysokości 190,81 zł miesięcznie.

We wniesionym sprzeciwie skarżący podniósł, że strata z najmu wykazana w PIT - 36 za 2007 r. wskazuje na jego trudną sytuację materialną. Stwierdził ponadto, powołując się na postanowienie Sądu Okręgowego w G. z dnia 30 grudnia 2004 r., sygn. akt III Cz 2353/04), że sąd rozpoznając jego wniosek powinien dokonać indywidualnej oceny jego sytuacji, bowiem nawet posiadanie środków pieniężnych przekraczających wpis nie wyklucza zwolnienia od kosztów sądowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W myśl art. 245 § 3 powołanej ustawy prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wskazane przepisy stanowią odstępstwo od generalnej zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego zawartej w art. 199 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zatem rzeczą wnioskodawcy, jako zainteresowanego, jest wykazanie, iż jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe traktowanie, o którym mowa w przytoczonych przepisach. Tym samym to na nim spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż znajduje się w szczególnej sytuacji, uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze treść powyższych uregulowań oraz okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że skarżący nie wykazał, iż zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez siebie zakresie - nie nadesłał wszystkich żądanych przez sąd dokumentów, obrazujących jego faktyczną sytuację finansową.

Ponadto w ocenie Sądu treść informacji i dokumentów przedłożonych przez skarżącego świadczy o tym, że ma on możliwość poniesienia kosztów sądowych w sprawie niniejszej. Koszty sądowe w niniejszej sprawie są niskie, a skarżący uzyskuje co miesiąc emeryturę parokrotnie przekraczającą ich wysokość. Skarżący ma stałe dochody, a ponadto posiada majątek znacznej wartości, w tym nieruchomości. Wykazywanie straty przez wnioskodawcę w zeznaniu PIT- 36 nie stoi na przeszkodzie przyjęciu przez Sąd, że może on ponieść koszty niniejszego postępowania. Z własnością nieruchomości - a skarżący ma ich kilka-wiąże się ponoszenie kosztów, np. podatków od nieruchomości. Skoro skarżący ponosi koszty utrzymania licznych nieruchomości, brak podstaw do tego, by uznać, że zasadne jest przedkładanie tych wydatków skarżącego nad wydatkami związanymi z prowadzeniem jego sprawy przed sądem i przerzucanie ciężaru tych wydatków na Skarb Państwa.

Z tych względów Sąd na mocy art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.