Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
III SA/Gd 178/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 11 stycznia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2007 r., w dniu 27 kwietnia 2007 r. doręczono skarżącemu J. W. wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W piśmie z dnia 4 maja 2007 r. skarżący zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postępowanie wywołane tym wnioskiem zostało zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2007 r. sygn. akt II OZ 1339/07, oddalającym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 października 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 lutego 2008 r., doręczono skarżącemu w dniu 8 marca 2008 r. wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w wymienionym terminie.

Skarżący pomimo upływu zakreślonego mu terminu nie uiścił wpisu sądowego.

Ponowny wniosek skarżącego z dnia 14 marca 2008 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych nie ma wpływu na dokonanie oceny, że skarżący nie uiścił w terminie żądanego wpisu, co skutkuje odrzuceniem skargi.

Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem po kolejnym bezskutecznym wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu w sytuacji, gdy wcześniejszy wniosek, również przedłożony w trakcie biegu terminu do uiszczenia wpisu, został oddalony, a postanowienie w tym przedmiocie stało się prawomocne, skarga ulega odrzuceniu, gdyż takiej konsekwencji nieuiszczenia wpisu nie mogą już zniweczyć dalsze wnioski o przyznanie prawa pomocy. Kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien być rozpoznany dopiero po odrzuceniu skargi (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., sygn. I CKN 1064/97, OSNC 1999, nr 9, poz. 153; postanowienie NSA z 10 stycznia 2007 r., sygn. I FZ 653/06, niepubl.).

W tej sytuacji na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.