Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817450

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 marca 2020 r.
III SA/Gd 177/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na odmowę udzielenia informacji przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na "odmowę udzielenia informacji przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w (...) skarżącemu jako powodowi w sprawie (...) tegoż Sądu, w zakresie czy i kiedy zostało wpisane do repertorium ACa wydziału cywilnego tegoż Sądu postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r. wydane w sprawie (...) w Gdańsku w oparciu o pkt 1 zarządzenia sędziego J., rzekomo wydanego w dniu 23 kwietnia 2018 r. w przedmiotowej sprawie".

Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2020 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez podanie numeru PESEL strony skarżącej.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 14 lutego 2020 r. (karta 20). Zakreślony w wezwaniu termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej w skrócie: "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Na podstawie art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. skarga, jako pierwsze pismo w sprawie powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

W rozpoznawanej sprawie skarga nie zawierała wymaganego numeru PESEL, dlatego skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi wskazanego w zarządzeniu z dnia 6 lutego 2020 r. i pouczony o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca odpis przedmiotowego zarządzenia została doręczona w dniu 14 lutego 2020 r. (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki - k. 20). Tym samym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał w dniu 21 lutego 2020 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie, albowiem brak formalny skargi nie został uzupełniony.

W związku z powyższym, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.