Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639350

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 marca 2019 r.
III SA/Gd 173/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Wójta Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia:

1. umorzyć postępowanie;

2. zwrócić skarżącemu Wójtowi Gminy 100 (sto) złotych uiszczonych tytułem wpisu od sprzeciwu.

Uzasadnienie faktyczne

Wójt Gminy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 lutego 2019 r. (nr (...)), którą organ odwoławczy uchylił decyzję Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2018 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Pismem z dnia 26 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącego organu cofnął sprzeciw i wniósł o zwrot wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej jako: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Zgodnie z art. 64b p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia sprzeciwu.

W tej sytuacji Sąd - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64b p.p.s.a. - umorzył postępowanie, o czym orzeczono w punkcie 1. sentencji postanowienia.

W świetle art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis w przypadku pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Wobec zaistnienia okoliczności przewidzianej w art. 232 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64b p.p.s.a., tj. cofnięcia sprzeciwu, należało orzec w przedmiocie zwrotu wpisu (punkt 2. sentencji postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.