Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2007 r.
III SA/Gd 172/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 marca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia odmówić Tomaszowi Leśniakowi sporządzenia uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 października 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o uzasadnienie postanowienia z dnia 10 października 2007 r. o oddaleniu odwołania skarżącego od zarządzenia przewodniczącego z dnia 20 września 2007 r.

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem.

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2007 r. nie podlegało zaskarżeniu. Katalog postanowień podlegających zaskarżeniu w drodze zażalenia zawarty w art. 194 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ani żaden przepis szczególny nie przewidują bowiem możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu odwołania od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie sprostowania protokołu. W związku z tym wymienione wyżej postanowienie nie wymagało uzasadnienia.

W tym stanie sprawy należało odmówić sporządzenia uzasadnienia na podstawie art. 141 § 3 w zw. z art. 166 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.