Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 lutego 2011 r.
III SA/Gd 167/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia 8 lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia

odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił opisaną wyżej decyzję Wojewody (...) i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia 18 grudnia 2009 r. Uczestniczka postępowania M. R., działając przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego, skargą kasacyjną zaskarżyła powyższy wyrok, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Od skargi tej nie został uiszczony wpis w wysokości 100 zł.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej powoływanej jako p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, zaś zgodnie z § 3 cyt. artykułu, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Skoro w niniejszej sprawie mimo wezwania skierowanego do pełnomocnika skarżącej kasacyjnie w dniu 3 stycznia 2011 r. (k-96 akt sądowych) nie został uiszczony wpis w zakreślonym przez Sąd terminie - to uznać należało, że skarga kasacyjna nie została opłacona, a zatem podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.