Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774134

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 września 2010 r.
III SA/Gd 164/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania na badania psychologiczne postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na wyżej wskazane postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r.

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w skrócie p.p.s.a. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Skarżący zażalił się na to zarządzenie.

Z uwagi na uchybienie terminu, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2010 r., Sąd odrzucił zażalenie. Następnie ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni.

Wezwanie o wpis doręczono skarżącemu w dniu 5 sierpnia 2010 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiścił on wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W tych okolicznościach, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.