Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 maja 2007 r.
III SA/Gd 156/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do spełnienia przez małoletniego syna obowiązku szkolnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca J. P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W dniu 12 kwietnia 2007 r. doręczono skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie odpisu skargi wraz z załącznikami poświadczonego za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca w zakreślonym terminie nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu.

W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych oraz art. 220 § 3 tej ustawy, który stanowi, że sąd odrzuci skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony wpis, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.