Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 maja 2007 r.
III SA/Gd 154/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Z. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zaniechania wykonania czynności nakazanej prawem postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w wysokości 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w trybie art. 101a ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) dotyczącą zaniechania wykonania czynności nakazanej prawem przez organ gminy (...) wniósł L. Z.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowa skarga została wniesiona w dniu 5 marca 2007 r.; z kolei w piśmie datowanym na dzień 27 kwietnia 2007 r. skarżący podniósł, iż na sporządzone w dniu 5 grudnia 2006 r. i złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w S. w dniu 6 grudnia 2006 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Burmistrz Miasta i Gminy nie odpowiedział.

Mając na uwadze powyższe okoliczności podnieść należy, iż ww. skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu.

W świetle bowiem art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli organ udzieli odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, skargę trzeba wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi. W razie zaś gdy organ nie odpowie, skarżący powinien wnieść skargę w terminie 60 dni od daty wniesienia ww. wezwania. 60 - dniowy termin do wniesienia skargi w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym w sytuacji gdy organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07.

W świetle art. 58 § 1 pkt 2 ww. aktu normatywnego sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia; stąd też na mocy powołanego przepisu, z uwagi na wniesienie skargi po terminie, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.

O zwrocie skarżącemu uiszczonego wpisu orzeczono mając na uwadze dyspozycję art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.