Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 maja 2007 r.
III SA/Gd 141/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.B. na decyzję Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K.B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody z dnia (...) w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 29 marca 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie o wpis doręczono skarżącej w dniu 10 kwietnia 2007 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiściła ona wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.