Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 maja 2007 r.
III SA/Gd 14/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej wartości celnej towaru i długu celnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej wartości celnej towaru i długu celnego wniósł G. G. reprezentowany przez pełnomocnika K. G.

Z uwagi na odrzucenie sprzeciwu skarżącego od postanowienia z dnia 1 lutego 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 marca 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) zobowiązano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100,00 zł.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. wydany w sprawie o sygn. P 13/05 (publ. Dz. U. Nr 38, poz. 268) przyjąć należy, iż stosowne wezwanie pełnomocnikowi skarżącego doręczono w dniu 19 marca 2007 r., w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. w ostatnim dniu 7 - dniowego okresu biegnącego od ponownego awizowania pisma.

Mimo wskazanego rygoru pełnomocnik skarżącego nie wykonał ww. zarządzenia i wpis sądowy nie został uiszczony.

W świetle art. 220 § 3 ww. aktu normatywnego skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.