III SA/Gd 138/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

III SA/Gd 138/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1651636

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lutego 2015 r. III SA/Gd 138/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 listopada 2013 r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. W. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 listopada 2013 r., nr (...), składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 10 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu od złożenia skargi, a następnie postanowieniem z dnia 23 maja 2014 r. Sąd odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu. Kolejnym postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. Sąd odrzucił zażalenie na ww. postanowienie z dnia 23 maja 2014 r. Skarżący wniósł kolejne zażalenie, tym razem na ww. postanowienie z dnia 25 listopada 2014 r.

W dniu 21 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014 r. o odrzuceniu zażalenia. Tym samym prawomocne jest postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 2014 r. o odmowie przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skargę wnosi się terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 listopada 2013 r. została doręczona skarżącemu w dniu 9 grudnia 2013 r., natomiast skarga nadana została na poczcie w dniu 17 stycznia 2014 r.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem skarżącemu w dniu 8 stycznia 2014 r. Skarga z dnia 17 stycznia 2014 r. wniesiona została więc po upływie tego terminu. Termin do wniesienia skargi nie został zatem przez skarżącego zachowany.

Z tych też przyczyn Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., skargę jako wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia odrzucił

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.