Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 czerwca 2007 r.
III SA/Gd 138/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. V. na decyzję Wojewody z dnia 29 stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. V. wniosła skargę na decyzję Wojewody z dnia 29 stycznia 2007 r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Gminy z dnia 8 grudnia 2006 r. nr (...), którą orzeczono o wymeldowaniu B. V. z pobytu stałego z lokalu nr (...) przy ul. (...)w K. Gm. K.

Pismami z dnia 2 kwietnia 2007 r. Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez jej podpisanie oraz nadesłanie odpisu skargi, jak również do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżącej skutecznie doręczono wezwania w dniu 12 kwietnia 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia ich odbioru. Skarżąca braków formalnych skargi w terminie nie usunęła, podobnie nie uiściła w terminie żądanego przez Sąd wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 220 § 1 cytowanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei w myśl art. 46 § 1 pkt 4 ww. ustawy każde pismo strony powinno zawierać podpis strony, zaś zgodnie z art. 47 § 1 ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze niewykonanie przedmiotowych zarządzeń Sądu oraz treść powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.