Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2007 r.
III SA/Gd 137/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 18 stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na wyżej opisaną decyzję Wojewody (...).

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 29 marca 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie o wpis doręczono skarżącej w dniu 5 kwietnia 2007 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiściła ona wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na względzie przytoczone okoliczność, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.