Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 maja 2007 r.
III SA/Gd 134/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sędziowie: NSA Anna Orłowska, WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2007 r. na rozprawie sprawy ze skargi G. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 5 marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 9 listopada 2006 r. nr (...) Burmistrz Gminy (...) na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. oraz § 9 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy (...), stanowiącego załącznik do uchwały nr (...) Rady Miejskiej w Ż. z dnia 30 marca 2005 r. przyznał uczniowi szkoły: Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w C. P. A. stypendium szkolne w roku szkolnym 2005/2006 w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w wysokości 44,80 złotych miesięcznie. Pomoc materialna będzie realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków przez dyrektora szkoły, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego O/Ż. lub przelewu na bankowy rachunek rodziców ucznia (opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. Wypłata świadczeń socjalnych nastąpi w miesiącu: listopad 2006 r.

W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ I instancji podniósł, iż dnia 27 września 2006 r. do Urzędu Gminy w Ż. wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) sygn. akt (...) stwierdzająca nieważność decyzji Burmistrza Gminy (...) nr (...) z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie przyznania P. A. stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

W odwołaniu od ww. decyzji G. A. podniosła, że nie zgadza się ani z wysokością ani z warunkami świadczenia przyznanego jej córce. Wskazała, że sytuacja w jej rodzinie jest nadal ciężka i nie zmieniła się od czasu poprzednich decyzji. Podała, że wydatki szkolne związane z rokiem szkolnym 2005/2006 poniosła we wrześniu i nie może ich udokumentować. Nadto podała, że córka jest już w innej szkole i nie wie do którego dyrektora szkoły miałaby się zwrócić. Zwróciła uwagę na koszty ponoszone przez nią w związku z kolejnymi odwołaniami od kolejnych decyzji i stwierdziła, że mimo stwierdzenia przez SKO nieważności decyzji z dnia 15 lutego 2006 r. Burmistrz Gminy (...) wydaje nadal decyzje niemożliwe do zaakceptowania w świetle prawa i zdrowego rozsądku.

Decyzją z dnia 5 marca 2007 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze (...), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., art. 90d ust. 1,2,8i9 art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r.Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) § 1, § 7 uchwały Rady Miejskiej w Ż. nr (...) z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (...) zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy.

W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia organ odwoławczy przywołując brzmienie art. 90d ust. 1i 90f pkt3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r.Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1, § 7 uchwały Rady Miejskiej w Ż. nr (...) z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (...) wskazało, że przesłanki określone tymi przepisami zostały spełnione a tym samym zaskarżonej decyzji nie można zarzucić naruszenia prawa.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku G. A. powtórzyła w pełni argumentację zawartą w odwołaniu od decyzji organu I instancji. Skarżąca ponownie wskazała na trudną sytuację życiową w której poszukuje pomocy u różnych organów władzy publicznej przedstawiając swoje problemy. Jednocześnie stwierdziła, iż nie sądzi aby w zaskarżonej decyzji było naruszone prawo jednakże nie zgadza się z nią.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze (...) wniósło o jej oddalenie, wskazując, iż skarga zawiera w istocie powtórzenie zarzutów z odwołania od decyzji organu I instancji, do których organ ustosunkował się w zaskarżonej decyzji z dnia 5 marca 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi prowadzone jest zaś na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W myśl art. 134 § 1 ww. aktu normatywnego sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Oznacza to, iż sąd rozpoznając skargę na decyzję administracyjną nie jest związany granicami skargi, a jedynie zakresem rozstrzygnięcia objętego decyzją.

W myśl art. 90d ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (...). Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Ustawa w art. 90f stanowi, że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1)

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2)

formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)

tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)

tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Rada Miejska w Ż. podjęła w dniu 30 marca 2005 r. uchwałę nr (...) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy (...) - § 1 uchwały. Z § 4 regulaminu wynika jednoznacznie, że uprawnieni będą otrzymywać stypendium szkolne w wysokości od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie a wysokość stypendium w każdym przypadku będzie ustalona indywidualnie.

Wskazana w regulaminie kwota najniższego i najwyższego stypendium wynika z dyspozycji art. 90d ust. 9, zgodnie z którym stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt2 ww. ustawy.

W omawianej sprawie jest to kwota 53 złotych a zatem 80% z tej kwoty stanowi kwota 44,80 zł. Stypendium w tej wysokości otrzymała córka skarżącej. Jednocześnie organ udzielający stypendium zobowiązany był do zachowania formy i sposobu realizacji przyznanego świadczenia, wynikających z obowiązującej uchwały wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do niej tj. § 6 pkt 2 i 3 oraz § 7, wydanych z upoważnienia ustawowego. Podkreślić bowiem należy, że w zamierzeniu ustawy stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego przyznawane jest na konkretny edukacyjny cel. Przedstawienie rachunków potwierdzających poniesienie wydatków ma umożliwić kontrolę przeznaczenia przez osobę uprawnioną, przyznanych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.

Trafnie organ odwoławczy podniósł, iż nie należy do jego kompetencji kwestionowanie uchwał Rady Miejskiej w Ż. Konsekwencją takiego stanowiska jest prawidłowy wniosek, że jest związany zapisem powołanego aktu. Również zawarty w decyzji organu pierwszej instancji termin wypłaty świadczeń socjalnych zgodny jest z § 7 powołanego regulaminu.

W konkluzji stwierdzić należy, iż zaskarżona decyzja nie narusza obowiązującego prawa.

Dodatkowo na marginesie jedynie wskazać należy, wobec zarzutów skargi, że odrębnym problemem, nie stanowiącym z uwagi na ustalony stan faktyczny przedmiotu kontroli Sądu w tym postępowaniu, uwzględniając przepis art. 134 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest egzekucja przyznanego stypendium. Skuteczność wyegzekwowania przyznanego świadczenia uzależniona jest od spełnienia określonych w decyzji warunków tj. najprościej rzecz ujmując, po wykazaniu-przez osobę zobowiązaną do ponoszenia kosztów utrzymania ucznia-faktycznie poniesionych wydatków na cel dla którego stypendium zostało przyznane i zaakceptowaniu ich przez dyrektora szkoły. Z oświadczenia skarżącej złożonego przed Sądem wynika, że nie podjęła ona nawet próby wykazania faktycznie poniesionych wydatków związanych z edukacją córki uznając, że nie jest w stanie tego zrobić. Postawa taka jest tym bardziej niezrozumiała, że skarżąca należy do osób, które potrafią zadbać o swoje interesy, na co wskazują liczne pisma kierowane przez nią do różnych instytucji.

Z tych względów, Sąd na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę oddalił.