Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2007 r.
III SA/Gd 134/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 5 marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 maja 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę G. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia 5 marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Następnie postanowieniem z dnia 5 lipca 2007 r. przyznano skarżącej prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego, który swój udział w sprawie zgłosił pismem datowanym na dzień 9 sierpnia 2007 r.

W dniu 3 września 2007 r. do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna od ww. wyroku wraz ze stosownym wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Zażalenie na ww. postanowienie zostało z kolei oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, których braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wydanie przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia o oddaleniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej prowadzi do konkluzji, iż skarga kasacyjna została w konkretnej sprawie wniesiona po upływie ustawowego terminu.

Sytuacja taka obliguje zaś sąd administracyjny do odrzucenia spóźnionego środka odwoławczego.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.