Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 maja 2007 r.
III SA/Gd 133/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. T. na decyzję Wojewody (...) z dnia 1 lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. T. w dniu 21 lutego 2007 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewody Pomorskiego nr (...) uchylającą decyzję organu I instancji i orzekającą o braku konieczności sprawowania przez poborowego M. T. bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. Skarżąca - matka M. T. - stwierdziła, że jest chora na stwardnienie rozsiane i w związku ze schorzeniem wymaga pomocy innych.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gdańsku wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez wskazanie, czy wnosząc skargę działała w imieniu własnym, czy syna M. T. Jeśli działała w charakterze pełnomocnika to Sąd zobowiązał ją do złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez syna do działania w sprawie przed sądem administracyjnym lub do osobistego podpisania przez niego skargi. Wezwanie zakreślało 7 dniowy termin oraz rygor odrzucenia skargi. Jednocześnie Sąd poinformował skarżącą, iż osobą uprawnioną do wniesienia skargi na ww. decyzję jest M. T.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - w skrócie p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skarżąca otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 5 kwietnia 2007 r. jednak ich nie uzupełniła.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.