Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 listopada 2010 r.
III SA/Gd 131/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy WSA Krzysztof Przasnyski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata K. M. - D. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 18 stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia przyznać wnioskodawcy od Skarbu Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 7 maja 2010 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przyznał skarżącej prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 27 maja 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu dla skarżącej w osobie adwokata K. M. - D.

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę K. K. oraz przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie z tytułu pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

W dniu 26 października 2010 r. pełnomocnik skarżącej nadesłała opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku. Opina ta została przesłana również mocodawczyni oraz Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w (...). Jednocześnie wniosła o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu według norm przepisanych wskazując, iż koszty te nie zostały uiszczone w żadnej części.

Zgodnie z brzmieniem art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W myśl § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia, w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Ponieważ w niniejszej sprawie stawka minimalna określona w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanego rozporządzenia wynosi 240 zł, to należne wnioskodawczyni wynagrodzenie za dokonane czynności ze względu na to, że prowadziła sprawę w pierwszej instancji przysługuje w wysokości 120 zł, co po podwyższeniu o 22% stawkę podatku od towarów i usług daje kwotę 146,40 zł.

Z tych względów, na wskazanej wyżej podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.