Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 maja 2007 r.
III SA/Gd 131/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R.K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 26 marca 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie o wpis doręczono skarżącemu w dniu 3 kwietnia 2007 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiścił on wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.