Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 774128

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
III SA/Gd 129/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia 2 kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych postanawia

1.

odrzucić zażalenie

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 20 maja 2010 r.

W ustawowym terminie skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 lipca 2010 r., doręczonym w dniu 14 lipca 2010 r. (dowód: potwierdzenie odbioru, akta sprawy, k. 84) wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W okolicznościach niniejszej sprawy, termin do uiszczenia wpisu od zażalenia upłynął z dniem 21 lipca 2010 r. Tymczasem skarżący uiścił wpis w dniu 23 lipca 2010 r. tj. po upływie zakreślonego terminu.

Zgodnie z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

Stosownie natomiast do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, o czym stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a.

Wobec nieuiszczenia w terminie należnego wpisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w punkcie pierwszym sentencji.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.