Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811735

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 20 maja 2016 r.
III SA/Gd 122/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) na decyzję Dyrektor Izby Celnej w (...) z dnia 17 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.