III SA/Gd 121/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3150571

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 marca 2021 r. III SA/Gd 121/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. L. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2020 r., nr (...) w przedmiocie usunięcia zapisu o zameldowaniu na pobyt stały postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 22 grudnia 2020 r. (nr (...)) Prezydent Miasta orzekł o usunięciu zapisu o zameldowaniu B. L. na pobyt stały w S. przy ul. (...).

Powyższa decyzja organu meldunkowego wraz z pouczeniem o możliwości złożenia odwołania do organu drugiej instancji została doręczona B. L. w formie elektronicznej w dniu 6 stycznia 2021 r.

Pismem z dnia 4 lutego 2021 r. B. L. złożył skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gdańsku zatytułowaną "Skarga na pracownika Wydziału meldunkowego", w której domagał się między innymi uchylenia wyżej wymienionej decyzji Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2020 r.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta wniósł o jej odrzucenie wskazując, że zaskarżona decyzja została wysłana do skarżącego drogą elektroniczną w dniu 6 stycznia 2021 r. Z uwagi na fakt, że skarżący nie wniósł odwołania od decyzji organu pierwszej instancji, stała się ona ostateczna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.".

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego można wnieść po uprzednim wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć taką sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że skargę do sądu administracyjnego można wnieść od decyzji ostatecznej, wydanej po rozpatrzeniu środka odwoławczego złożonego na decyzję lub postanowienie wydane w pierwszej instancji albo na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Istota zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu przez dwa różne organy tej samej sprawy wyznaczonej treścią zaskarżonego rozstrzygnięcia. Oznacza to, że osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji może wnieść odwołanie lub zażalenie do organu wyższego rzędu. Dopiero, gdy organ drugiej instancji wyda rozstrzygnięcie w sprawie (decyzję lub postanowienie) można wnieść na nie skargę do sądu administracyjnego.

Sądy administracyjne nie są zatem powołane do kontroli legalności rozstrzygnięć organów administracyjnych pierwszej instancji, gdyż ich działanie naruszałoby zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Jak wynika z akt sprawy skarżący nie wniósł odwołania od decyzji organu pierwszej instancji (Prezydenta Miasta), natomiast wniósł skargę na tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W świetle cytowanych regulacji skarga taka jest niedopuszczalna.

Przepis art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn - niż wymienione w pkt 1 - 5a - wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a. sąd odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.