Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897908

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 maja 2011 r.
III SA/Gd 118/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Dominiak, Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi S. Ż. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.